ระเบียบชมรม

ชมรมปลาทองรันชูแห่งประเทศไทย
=================================
HAILAND   RANCHU   GOLDFISH   CLUB

กติกาการประกวดปลาทองรันชู
โดย ชมรมปลาทองรันชูแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การจัดปลาทองรันชูแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชมรมปลาทองรันชูแห่งประเทศไทย
จึงขอกำหนดกติกาการประกวดปลาทองรันชูไว้ ดังนี้


1. กติกานี้มีชื่อว่า กติกาการประกวดปลาทองรันชู ปี พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/52)
2. กติกานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่ประกาศใช้เป็นต้นไป
3. ขนาดของปลาทองรันชู กำหนดให้มีขนาดในแต่ละรุ่นดังนี้
3.1 รุ่น JUNIOR ขนาดไม่เกิน 10 เซนติเมตร
3.2 รุ่น SMALL TOSAI ขนาดตั้งแต่ 10 - 11.5 เซนติเมตร
3.3 รุ่น TOSAI ขนาดตั้งแต่ 11.5 - 13.5 เซนติเมตร
3.4 รุ่น NISAI ขนาดตั้งแต่ 13.5 - 16.0 เซนติเมตร
3.5 รุ่น OYA ขนาดตั้งแต่ 16.0 เซนติเมตรเป็นต้นไป
4. ให้ชมรมฯ มีอำนาจในการกำหนดรุ่นในการประกวดปลาแต่ละครั้งตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นจะต้องจัด
ครบทั้ง 5 รุ่น
5. เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งปลาที่จะต้องส่งปลาที่มีความพร้อมในการประกวดโดยปลาดังกล่าวจะต้องจะต้อง
ลอกสีเรียบร้อยแล้ว และมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดของครีบหาง ไม่มีอาการป่วย มีการตกเลือดอย่าง
เห็นได้ชัด ปลาที่อยู่ระหว่างการตั้งไข่ ฯลฯ กรณีเกิดปัญหาดังกล่าวขณะส่งปลาให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รับปลา หากเกิดปัญหาหลังจากรับปลาแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสิน และเมื่อส่งปลาแล้ว ผู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ดำเนินการใดๆ กับปลาได้อีก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน
6. การส่งปลา กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับปลาเป็นผู้พิจารณาขนาดปลาในเบื้องต้น จำนวน 3 – 5 คน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวประกอบด้วย
6.1 เจ้าหน้าที่ชมรม
6.2 BREEDER ที่มีประสบการณ์
6.3 ผู้แทนผู้เข้าประกวด
การพิจารณาขนาดปลา หรือความพร้อมของปลา กรณีมีความเห็นต่างกันให้ใช้เสียงข้างมากเป็นข้อยุติ
7. ก่อนเริ่มการตัดสินให้กรรมการเดินตรวจสอบขนาดปลาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมิให้มีปลาที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กอย่างเห็นได้ชัดในรุ่นนั้นๆ อันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเกินควรในการประกวด
8. การพิจารณาขนาดปลา โดยปกติการพิจารณาขนาดปลาจะพิจารณาด้วยสายตา ยกเว้นกรณีที่ขนาดปลามีขนาดก้ำกึ่งกันระหว่างรุ่นให้พิจารณาใน 2 ด้าน คือ 1. ขนาดความยาว 2. ลักษณะรูปร่าง ความสมบูรณ์ หรืออายุ โดยมีวิธีการพิจารณาขนาด ดังนี้
8.1 การวัดขนาดให้ใช้ไม้บรรทัดวัดตั้งแต่ปลายเขี้ยวหรือ ปาก (ส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุด) จนถึงปลายหางหากความยาวไม่เกินที่กำหนดให้อยู่ในรุ่นที่กำหนด
8.2 กรณีที่มีขนาดยาวกว่าที่กำหนดให้พิจารณาเลื่อนไปอยู่ในรุ่นที่สูงกว่า ยกเว้นกรณีที่ปลาตัวนั้นมีลักษณะรูปร่างยาว ความสมบูรณ์ของลำตัวหรือวุ้นไม่มากนัก อาจจะพิจารณาให้อยู่ ในรุ่นที่ต่ำกว่าได้ แต่ทั้งนี้ความยาวดังกล่าวจะต้องไม่เกินขนาดที่กำหนด คือ
รุ่น JUNIOR และ SMALL TOSAI เกินได้ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร
รุ่น TOSAI NISAI เกินได้ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร
กรณีที่ความ ยาวเกินที่กำหนดให้เลื่อนไปอยู่ในรุ่นที่สูงกว่าทุกกรณี
9. เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่จะติดต่อกัน ชมรมจะจัดการประกวดแบบไม่มีการรวมปลาด้วยกันแต่จะ
ใช้วิธีแยกใส่กาละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ กาละมังละ 1 ตัวแทน
10. ในการตัดสินให้ชมรมฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่พลิกปลา โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ส่งปลาเข้าประกวดในรุ่นนั้น ๆ
11. ในการตัดสินแต่ละรุ่นจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 6 คนต่อรุ่น ยกเว้นกรรมการจาก ประเทศญี่ปุ่น อาจใช้อย่างน้อย 2 คน ได้เป็นกรณีพิเศษ
12. กรรมการตัดสินจะไม่สามารถส่งปลาเข้าประกวดในรุ่นที่ตัวเองตัดสินได้ และในกรณีที่ปลาของ
กรรมการเข้าชิง BEST IN SHOW (GRAND CHAMPION) จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตำแหน่งดังกล่าว
13. การตัดสินแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
13.1 รอบจัดกลุ่ม เพื่อแบ่งระดับปลาออกเป็นเกรด A B C D E
13.2 การคัดเลือกปลาเข้ารอบ เพื่อคัดเลือกปลาในแต่ละกลุ่มเข้ารอบตามจำนวนที่กำหนด
13.3 รอบจัดอันดับ เพื่อเป็นการเรียงลำดับตามรางวัลที่กำหนด
14. การให้คะแนนของกรรมการจะปฏิบัติตามแนวทางการดูปลาของชมรมปลาทองรันชูแห่ง- ประเทศไทย ซึ่งกรรมการจะพิจารณาปลารันชูจากด้านบนเป็นหลัก โดยดูความสวย งามของลักษณะปลา จุดเด่น ความสมส่วน หรือ ความสมดุลยของปลา ตลอดจนลักษณะการว่ายน้ำเป็นหลัก จากนั้นจะพิจารณาความสมบูรณ์ด้านข้าง เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้คะแนนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปกติกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน โดยคะแนน 5 หมายถึง ดีที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ดีที่สุด ทั้งนี้กรณีปลาไม่ว่ายน้ำกรรมการผู้ตัดสินอาจจะไม่มีตัดสินคะแนนก็ได้

15. รายละเอียดการให้คะแนนรอบจัดกลุ่ม ให้มีคะแนนแต่ละกลุ่มดังนี้
กรรมการ 3 คน
( 15 คะแนน) กรรมการ 4 คน
( 20 คะแนน) กรรมการ 5 คน
( 25 คะแนน) กรรมการ 6 คน
( 30 คะแนน)
A = 11 - 15 A = 14 - 20 A = 18 - 25 A = 22 - 30
B = 9 - 10 B = 12 - 13 B = 16 - 17 B = 20 - 21
C = 7 - 8 C = 10 - 11 C = 14 - 15 C = 18 - 19
D = 3 - 6 D = 4 - 9 D = 12 - 13 D = 16 - 17
E = 5 - 11 E = 6 - 15
ทั้งนี้ A หมายถึง ดีที่สุด เรียงลงมาตามลำดับ B C D E
16. การคัดเลือกปลาเข้ารอบ
ให้ถือว่าปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีมาตรฐานเท่ากัน ดังนั้น วิธีการเลือกปลาเข้ารอบให้กรรมการใช้วิธีคัดเลือกโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยจะใช้วิธีเลือกเข้ารอบหรือเลือกออก เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ต้องการก็ได้
17. การตัดสินรอบจัดอันดับ
17.1 ปลารันชูที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อจัดอันดับ จะถูกจัดกลุ่มใหม่โดยไม่พิจารณาคะแนนของปลา
กรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดกลุ่มโดยใช้เสียงข้างมาก ในกรณีที่มี 11 รางวัล ให้กลุ่มแรก
มี 6 ตัว กลุ่มที่ 2 มี 5 ตัว กรณีมี 16 รางวัล ให้กลุ่มแรกมี 6 ตัว กลุ่มที่ 2 มี 6 ตัว
ที่เหลือให้อยู่ในกลุ่มที่ 3
17.2 การจัดอันดับปลารันชูในแต่ละกลุ่ม ใช้วิธีตัดสินโดยไม่ปรึกษากัน (FREE VOTE) ปลาที่มีอันดับคะแนนน้อยที่สุด ปลาที่ได้อันดับสุดท้ายในกลุ่มที่ 1 จะได้อันดับที่ 1 ในกลุ่มที่ 2 ปลาที่ได้อันดับสุดท้ายในกลุ่มที่ 2 จะได้อันดับที่ 1 ในกลุ่มที่ 3 ตามลำดับ
18 การตัดสิน BEST IN SHOW ( GRAND CHAMPION)
ให้กรรมการพิจารณาผู้ชนะในแต่ละรุ่น ให้ได้รับรางวัล BEST IN SHOW (GRAND CHAMPION) วิธีตัดสินใช้เสียงข้างมากโดยลงคะแนนลับ
19 รางวัลการประกวด
19.1 รางวัล ALL THAILAND GRAND CHAMPION
ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัล GRAND CHAMPION ในการประกวดรายการชิงแชมป์ ประเทศไทย ALL THAILAND RANCHU SHOW จำนวน 3 ครั้ง ภายใน 5 ปี จะได้ครองถ้วยรางวัล “ALL THAILAND GRAND CHAMPION” เป็นกรรมสิทธิ์ และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่เลี้ยงปลารันชูดีเด่น แสดงอยู่ใน HALL OF FLAME
19.2 รางวัล THAILAND YOKOTSUNA
ปลารันชูตัวเดียวกันที่ได้รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในการประกวดรายการชิงแชมป์ ประเทศไทย ALL THAILAND RANCHU SHOW ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะได้รับรางวัล “ไทยแลนด์ โยโกสุนะ” (THAILAND YOKOTSUNA) และปลาตัวนั้นจะได้รับการยกย่องอยู่ใน HALL OF FLAME
20. ในกรณีที่จะมีการยกเว้น เปลี่ยนแปลงข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกติกาฉบับนี้
ให้คณะกรรมการบริหารชมรมปลาทองรันชูแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณา และให้ถือคำตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2550
ชมรมปลาทองรันชูแห่งประเทศไทย

  • คลิกเพื่อชมวีดีโอทั้งหมด
  • เข้าสู่ระบบสมาชิก (Login)

    Username :

    Password :

  • Sponser (ผู้สนับสนุนเว็บไซต์)